Algemene voorwaarden

Artikel 1:

Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een hoofdletter geschreven termen, ongeacht of deze in enkel- of meervoud worden gehanteerd, in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V.: De besloten vennootschap Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. & haar rechtsopvolgers ten behoeve waarvan deze voorwaarden zijn aangegaan.

2. Stichting: Stichting Beheer elektronische Derdengelden Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. is de rechtspersoon die de gelden onder zich houdt die zij van de Wederverkopers en van directe verkoop ontvangt, ten behoeve van de Acceptant. De Stichting heeft als doel betaling aan de Acceptant van de Tegenwaarde in geld onder aftrek van de Vergoeding te kunnen waarborgen.

3. Gebruiker: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. geld ter beschikking stelt in ruil waarvoor Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. een Cadeaukaart uitgeeft danwel die natuurlijke- of rechtspersoon die met het Saldo van Cadeaukaart afrekent voor de door Deelnemers geboden Diensten.

4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V.

5. Cadeaukaart: een door Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. rechtstreeks of via Wederverkopers aan Gebruiker ter beschikking gestelde kaart, genaamd: “Nationale Sauna & Wellness Cadeaukaart”, waaraan een Tegoed door de Gebruiker bij de aanschaf van de kaart wordt gekoppeld.

6. Tegoed: het Saldo dat een geldswaarde van maximaal EUR 150,00 vertegenwoordigt waarmee betaald kan worden bij Deelnemers.

7. Deelnemers: alle bedrijven die Sauna en Wellness arrangementen aanbieden en op een deelnemingsformulier hebben aangegeven de Cadeaukaart te accepteren als betaalmiddel voor hun Sauna en Wellness arrangementen. Een Deelnemer kan ook een Wederverkoper zijn voor zover deze een overeenkomst daartoe met Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. heeft gesloten.

8. Diensten: Sauna en/of Wellness arrangementen die bij Deelnemers kunnen worden afgerekend met Cadeaukaart.

9. Wederverkopers: alle ondernemingen waarmee Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. een overeenkomst heeft gesloten ten aanzien van het in het verkeer brengen van Cadeaukaart.

Artikel 2:Algemeen

1. Met de aanschaf van Cadeaukaart heeft de Gebruiker deze algemene voorwaarden en de digitale verstrekking daarvan geaccepteerd. Deze zijn toepasselijk op elk aanbod van Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V., elke Overeenkomst en elke relatie met Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V., waarbij de Cadeaukaart al dan niet via Wederverkopers aan de Gebruiker wordt verkocht.

2. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn (in de meest recente en vigerende versie) gepubliceerd op de website www.saunawellnesscadeaukaart.nl

3. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover partijen deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkende bedingen gelden uitsluitend voor het aanbod of de Overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.

4. Indien in deze voorwaarden rechten of gunsten ten behoeve van Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. worden gemaakt, dan worden deze eveneens geacht te zijn bedongen ten behoeve van door Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. in verband met de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

5. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

6. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. zal nieuwe bepalingen formuleren en hanteren ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3Gebruik Cadeaukaart door Gebruiker

1. De Gebruiker kan Cadeaukaart uitsluitend aanschaffen bij Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. en/of Wederverkopers. Om reden van fraudepreventie staat Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. niet toe dat de Gebruiker Cadeaukaart van anderen koopt.

2. Na aankoop van Cadeaukaart valt het gebruik en de bewaring van Cadeaukaart en eventuele bijbehorende codes onder de volledige verantwoordelijkheid en risico van de Gebruiker. De Gebruiker dient deze specifiek ten behoeve van betalingen op internet met bijzondere zorgvuldigheid en discretie te behandelen; een en ander ter voorkoming van de mogelijkheid dat derden zonder toestemming het Saldo besteden bij de betaling voor Diensten.

3. De Gebruiker dient de kassabon van de aanschaf van Cadeaukaart te bewaren ter bewijs van het aangeschafte saldo op Cadeaukaart. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. staat er niet voor in dat een door haar via het internet aan de Gebruiker verstrekte opgave het Saldo juist weergeeft en aanvaardt daarover geen enkele aansprakelijkheid.

4. Cadeaukaart blijft eigendom van Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. tot het Saldo EUR 0,00 bedraagt. Nadien vertegenwoordigt de kaart als drager van het Tegoed van Cadeaukaart geen waarde meer. Een en ander is onverminderd het bepaalde in lid 9 en 11.

5. De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd Cadeaukaart te besteden bij Deelnemers in Nederland ten behoeve van de aanschaf van Producten / Diensten.

6. Betaling ten laste van het op Cadeaukaart opgeslagen Tegoed vindt onherroepelijk plaats indien en voor zover de Gebruiker via een interface, zoals bijvoorbeeld via een betaalterminal, kassasysteem of dialoog(betaal)venster op de website van de Deelnemer en/of Sauna & Wellness Cadeaukaart, “akkoord” voor betaling heeft gegeven via deze interface en het Tegoed toereikend is gebleken om ten laste daarvan de tussen de Deelnemer en de Gebruiker overeengekomen betaling te laten plaatsvinden.

7. Cadeaukaart is onder geen beding inwisselbaar voor contant geld of te besteden bij andere partijen dan de Deelnemers.

8. Het Tegoed van Cadeaukaart is gegarandeerd voor een periode van 1 jaar vanaf de datum van aanschaf van Cadeaukaart en is gedurende deze termijn door Gebruiker besteedbaar. Na deze periode en de omstandigheid als vermeld in lid 11 vervalt iedere aanspraak van de Gebruiker op het Tegoed van Cadeaukaart. De Gebruiker kan dan op het Saldo en/of het Tegoed geen enkele aanspraak meer maken.

9. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. vergoedt aan de Gebruiker onder geen beding rente over het Tegoed en/of het Saldo.

10. Indien een Gebruiker minder besteedt dan het Saldo van Cadeaukaart, vindt er geen restitutie plaats van het verschil tussen het werkelijk bestede bedrag en het resterende Tegoed op Cadeaukaart.

11. Cadeaukaart is niet herlaadbaar. Nadat het Tegoed op Cadeaukaart volledig is besteed, dan wel nadat het Saldo op Cadeaukaart is komen te vervallen overeenkomstig dit artikel, is Cadeaukaart niet meer bruikbaar.

Artikel 4Verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en beschadiging

1. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor verlies, diefstal, vervalsing of misbruik, in welke vorm dan ook, van Cadeaukaart. Bij verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en/of andersoortige ontvreemding van Cadeaukaart van de Gebruiker, vindt nimmer verrekening dan wel uitkering aan de oorspronkelijk Gebruiker van het Tegoed en/of Saldo plaats. De Gebruiker dient verlies, diefstal, misbruik of vervalsing van Cadeaukaart en de bijbehorende codes zo spoedig mogelijk en voor zover mogelijk aan Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. te melden, opdat Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. met de redelijkerwijs mogelijke inspanningen kan pogen om de schade voor de Gebruiker te voorkomen of te beperken.

2. Indien een Gebruiker misbruik maakt van dan wel fraudeert dan wel een poging doet te frauderen met Cadeaukaart, daaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van Cadeaukaart door falsificatie, door de barcode te kraken dan wel op een andere wijze de (technische) beveiligingsmaatregelen te omzeilen, zal Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. de Gebruiker terstond het gebruik van Cadeaukaart ontzeggen en Cadeaukaart blokkeren. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. zal hiervan direct aangifte doen bij de justitiële autoriteiten en verder volledig gerechtigd zijn haar volledige schade op de Gebruiker te verhalen.

3. Bij een beschadigde edoch niet misbruikte Cadeaukaart kan de Gebruiker Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. verzoeken het Saldo op een nieuwe Cadeaukaart te plaatsen, zulks na aftrek van € 10,00 administratiekosten. Voor zover het Saldo op Cadeaukaart niet toereikend is, zal geen vervanging plaatsvinden. De beschadigde Cadeaukaart dient door Gebruiker in een gesloten enveloppe, vergezeld van de volledige NAW gegevens, e-mailadres en mobiele nummer aan Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. te worden toegestuurd: Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V., Asterweg 20 B2, 1031HN Amsterdam. Onvolledige aanvragen worden niet beantwoord of in behandeling genomen.

4. In het geval van een beschadigde magneetstrip kan Cadeaukaart nog steeds worden verzilverd. Deelnemer zal de kaart dan innemen en, na het controleren van het saldo, een afbeelding van de achterkant van de kaart en het af te schrijven bedrag zal opsturen naar [email protected]. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. zal Deelnemer dan handmatig de verzilverde waarde minus commissie uitkeren.

5. In het geval van overmacht heeft Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. het recht om de koop van de Cadeaukaart te ontbinden dan wel om het gebruik van de Cadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding door Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. aan de betreffende Gebruiker.

6. In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen in relatie tot Cadeaukaart, heeft Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. het recht om de koop van de Cadeaukaart te ontbinden dan wel om de uitvoering van het product op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding.

Artikel 5Rechten en verplichtingen Sauna & Wellness Cadeaukaart

1. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. heeft het recht, edoch nimmer de verplichting, uitgezonderd het bepaalde in lid 3, op elk gewenst moment het Saldo op Cadeaukaart terug te voldoen aan de Gebruiker.

2. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. behoudt zich het recht voor om het gebruik van Cadeaukaart uit te sluiten van gebruik in combinaties met acties van de Deelnemers en Wederverkopers.

3. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. is gerechtigd – binnen redelijke grenzen – de aard, inhoud en beschikbaarheid van Cadeaukaart op elk gewenst moment aan te passen, te beperken, uit te breiden dan wel buiten dienst te stellen. Voor zover Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. Cadeaukaart buiten dienst stelt, zal zij het niet vervallen Saldo op Cadeaukaart binnen een redelijke termijn aan de Gebruiker restitueren.

4. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. verstrekt maandelijks per Deelnemer een overzicht van de ingenomen kaarten bij die Deelnemer in de voorafgaande maand. Binnen 10 werkdagen na versturen van dit overzicht wordt de ingenomen kaartwaarde minus commissie door Stichting uitbetaald aan Deelnemer.

Artikel 6Aansprakelijkheid Sauna & Wellness Cadeaukaart

1. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. is geen partij bij de koopovereenkomst tussen Gebruiker en Deelnemer bij de aanschaf van Producten. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. is niet verantwoordelijk voor de aankopen van Producten die door de Gebruiker met Cadeaukaart bij Deelnemers worden gedaan. Hiervoor wordt verwezen naar de voorwaarden van de desbetreffende Deelnemer.

2. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. streeft naar de best mogelijke dienstverlening aan de Gebruiker en zal zich in verband met dit streven zo veel als redelijkerwijs mogelijk inspannen om de Gebruiker steeds ongestoord te kunnen laten beschikken over het Saldo en/of het Tegoed. Niettemin garandeert Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. niet dat de Gebruiker steeds zonder enige onderbreking over het Saldo en/of het Tegoed kan beschikken, onder meer vanwege de afhankelijkheid van externe factoren en (al dan niet aan Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. gelieerde) partijen, waaronder technische- en telecommunicatiefactoren en derde partijen. Voor zover een van deze factoren en/of partijen Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. beletten haar verplichtingen na te komen, is zij daarvoor nimmer aansprakelijk te stellen.

3. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade van Gebruiker door gebruik van Cadeaukaart, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of overige (directe- of indirecte) schade, tenzij deze schade wordt veroorzaakt door grove schuld of opzet van Sauna & Wellness Cadeaukaart. In aanvulling op het voorgaande is Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. onder geen beding aansprakelijk te stellen voor zover de Gebruiker het bepaalde in deze algemene voorwaarden niet naleeft dan wel de instructies niet naleeft.

4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid en voor zover op grond van dwingendrechtelijke voorschriften Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. op enigerlei wijze toch aansprakelijk mocht zijn, zal de aansprakelijkheid niet verder reiken per gebeurtenis uit welke hoofde dan ook (waarbij een samenhangende gebeurtenis als één gebeurtenis geldt), dan het bedrag van het hoogste Saldo op Cadeaukaart, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit en in ieder geval nooit meer dan de hiertoe door Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. afgesloten verzekering uitkering aan Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. doet.

5. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de acceptatie van Cadeaukaart door de Deelnemer. Voor zover de Deelnemer Cadeaukaart weigert te accepteren, kan de Gebruiker hiertoe niettemin een klacht indienen bij Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. overeenkomstig artikel 8.

6. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. is voorts onder geen beding aansprakelijk te stellen indien zij – op grond van overmacht – niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 7Wet Koop op Afstand.

Voor zover de Gebruiker Cadeaukaart aanschaft via de webshop van Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. beschikt de Gebruiker niet over herroepingsrecht, gezien het karakter van het product. Het herroepingsrecht is uitgesloten, omdat het gaat om een dienst waarvan de uitvoering begonnen wordt binnen de herroepingstermijn. Artikel 8: Klachten Gebruikers met klachten met betrekking tot de Cadeaukaart worden verwezen naar de klantenservice van Sauna & Wellness Cadeaukaart. Zie de contact pagina op deze website. Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden. 2. Uitsluitend de rechter in het Arrondissement Amsterdam is in eerste aanleg bevoegd van geschillen tussen Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. en de Gebruiker kennis te nemen.

Artikel 8Klachten

Gebruikers met klachten met betrekking tot de Cadeaukaart worden verwezen naar de klantenservice van Sauna & Wellness Cadeaukaart. Zie de contact pagina op deze website.

Artikel 9Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

2. Uitsluitend de rechter in het Arrondissement Amsterdam is in eerste aanleg bevoegd van geschillen tussen Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. en de Gebruiker kennis te nemen.