1. Home
  2. Algemene voorwaarden

Op werkdagen voor 17.00 uur besteld = vandaag verstuurd

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden icon
Artikel 1 - Definities

Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een hoofdletter geschreven termen, ongeacht of deze in
enkel- of meervoud worden gehanteerd, in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.


1. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V.: De besloten vennootschap Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. & haar rechtsopvolgers ten
behoeve waarvan deze voorwaarden zijn aangegaan.


2. Stichting: Stichting Beheer elektronische Derdengelden Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. is de rechtspersoon die de gelden onder
zich houdt die zij van de Wederverkopers en van directe verkoop ontvangt, ten behoeve van de Acceptant. De Stichting heeft als doel
betaling aan de Acceptant van de Tegenwaarde in geld onder aftrek van de Vergoeding te kunnen waarborgen.


3. Gebruiker: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. geld ter beschikking stelt in ruil waarvoor
Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. een Cadeaukaart uitgeeft danwel die natuurlijke- of rechtspersoon die met het Saldo van
Cadeaukaart afrekent voor de door Deelnemers geboden Diensten.


4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V.


5. Cadeaukaart: een door Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. rechtstreeks of via Wederverkopers aan Gebruiker ter beschikking gestelde
kaart, genaamd: “Nationale Sauna & Wellness Cadeaukaart”, waaraan een Tegoed door de Gebruiker bij de aanschaf van de kaart
wordt gekoppeld.


6. Tegoed: het Saldo dat een geldswaarde van maximaal EUR 150,00 vertegenwoordigt waarmee betaald kan worden bij Deelnemers.


7. Deelnemers: alle bedrijven die Sauna en Wellness arrangementen aanbieden en op een deelnemingsformulier hebben aangegeven de
Cadeaukaart te accepteren als betaalmiddel voor hun Sauna en Wellness arrangementen. Een Deelnemer kan ook een Wederverkoper
zijn voor zover deze een overeenkomst daartoe met Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. heeft gesloten.


8. Diensten: Sauna en/of Wellness arrangementen die bij Deelnemers kunnen worden afgerekend met Cadeaukaart.


9. Wederverkopers: alle ondernemingen waarmee Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. een overeenkomst heeft gesloten ten aanzien van
het in het verkeer brengen van Cadeaukaart.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

SAUNA & WELLNESS CADEAUKAART B.V.
Ambachtsweg 6
1474HW Oosthuizen


Telefoonnummer: 085 208 6547
E-mailadres: [email protected]


KvK-nummer: 64431797
Btw-identificatienummer: NL855663546B01

Artikel 3 - Algemeen

1. Met de aanschaf van Cadeaukaart heeft de Gebruiker deze algemene voorwaarden en de digitale verstrekking daarvan geaccepteerd.
Deze zijn toepasselijk op elk aanbod van Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V., elke Overeenkomst en elke relatie met Sauna & Wellness
Cadeaukaart B.V., waarbij de Cadeaukaart al dan niet via Wederverkopers aan de Gebruiker wordt verkocht.


2. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn (in de meest recente en vigerende versie) gepubliceerd
op de website www.saunawellnesscadeaukaart.nl

 

3. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover partijen deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Afwijkende bedingen gelden uitsluitend voor het aanbod of de Overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.


4. Indien in deze voorwaarden rechten of gunsten ten behoeve van Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. worden gemaakt, dan worden
deze eveneens geacht te zijn bedongen ten behoeve van door Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. in verband met de totstandkoming
of uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.


5. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.


6. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen
van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. zal nieuwe bepalingen formuleren en hanteren
ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en strekking van de
nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.


7. De producten worden niet eerder van saldo voorzien dan na betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 4 - Gebruik Cadeaukaart door Gebruiker

1. De Gebruiker kan Cadeaukaart uitsluitend aanschaffen bij Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. en/of Wederverkopers. Om reden van
fraudepreventie staat Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. niet toe dat de Gebruiker Cadeaukaart van anderen koopt.


2. Na aankoop van Cadeaukaart valt het gebruik en de bewaring van Cadeaukaart en eventuele bijbehorende codes onder de volledige
verantwoordelijkheid en risico van de Gebruiker. De Gebruiker dient deze specifiek ten behoeve van betalingen op internet met
bijzondere zorgvuldigheid en discretie te behandelen; een en ander ter voorkoming van de mogelijkheid dat derden zonder
toestemming het Saldo besteden bij de betaling voor Diensten.


3. De Gebruiker dient de kassabon van de aanschaf van Cadeaukaart te bewaren ter bewijs van het aangeschafte saldo op Cadeaukaart.
Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. staat er niet voor in dat een door haar via het internet aan de Gebruiker verstrekte opgave het
Saldo juist weergeeft en aanvaardt daarover geen enkele aansprakelijkheid.


4. Cadeaukaart blijft eigendom van Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. tot het Saldo EUR 0,00 bedraagt. Nadien vertegenwoordigt de
kaart als drager van het Tegoed van Cadeaukaart geen waarde meer. Een en ander is onverminderd het bepaalde in lid 9 en 11.


5. De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd Cadeaukaart te besteden bij Deelnemers in Nederland ten behoeve van de aanschaf van
Producten / Diensten.


6. Betaling ten laste van het op Cadeaukaart opgeslagen Tegoed vindt onherroepelijk plaats indien en voor zover de Gebruiker via een
interface, zoals bijvoorbeeld via een betaalterminal, kassasysteem of dialoog(betaal)venster op de website van de Deelnemer en/of
Sauna & Wellness Cadeaukaart, “akkoord” voor betaling heeft gegeven via deze interface en het Tegoed toereikend is gebleken om ten
laste daarvan de tussen de Deelnemer en de Gebruiker overeengekomen betaling te laten plaatsvinden.


7. Cadeaukaart is onder geen beding inwisselbaar voor contant geld of te besteden bij andere partijen dan de Deelnemers.


8. Het Tegoed van Cadeaukaarten aangeschaft na 31-12-2021 is gegarandeerd voor een periode van 2 jaar en is gedurende deze termijn
door Gebruiker besteedbaar. Na deze periode en de omstandigheid als vermeld in lid 11 vervalt iedere aanspraak van de Gebruiker op
het Tegoed van Cadeaukaart. De Gebruiker kan dan op het Saldo en/of het Tegoed geen enkele aanspraak meer maken.
Cadeaukaarten
aangeschaft voor 31-12-2021 hebben een geldigheidsduur van 1 jaar.


9. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. vergoedt aan de Gebruiker onder geen beding rente over het Tegoed en/of het Saldo.


10. Indien een Gebruiker minder besteedt dan het Saldo van Cadeaukaart, vindt er geen restitutie plaats van het verschil tussen het
werkelijk bestede bedrag en het resterende Tegoed op Cadeaukaart.

 

11. Cadeaukaart is niet herlaadbaar. Nadat het Tegoed op Cadeaukaart volledig is besteed, dan wel nadat het Saldo op Cadeaukaart is
komen te vervallen overeenkomstig dit artikel, is Cadeaukaart niet meer bruikbaar.

Artikel 5 - Verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en beschadiging

1. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor verlies, diefstal, vervalsing of misbruik, in
welke vorm dan ook, van Cadeaukaart. Bij verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en/of andersoortige ontvreemding van Cadeaukaart van
de Gebruiker, vindt nimmer verrekening dan wel uitkering aan de oorspronkelijk Gebruiker van het Tegoed en/of Saldo plaats. De
Gebruiker dient verlies, diefstal, misbruik of vervalsing van Cadeaukaart en de bijbehorende codes zo spoedig mogelijk en voor zover
mogelijk aan Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. te melden, opdat Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. met de redelijkerwijs mogelijke
inspanningen kan pogen om de schade voor de Gebruiker te voorkomen of te beperken.


2. Indien een Gebruiker misbruik maakt van dan wel fraudeert dan wel een poging doet te frauderen met Cadeaukaart, daaronder
mede te verstaan het proberen te verzilveren van Cadeaukaart door falsificatie, door de barcode te kraken dan wel op een andere
wijze de (technische) beveiligingsmaatregelen te omzeilen, zal Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. de Gebruiker terstond het gebruik
van Cadeaukaart ontzeggen en Cadeaukaart blokkeren. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. zal hiervan direct aangifte doen bij de
justitiële autoriteiten en verder volledig gerechtigd zijn haar volledige schade op de Gebruiker te verhalen.


3. Bij een beschadigde edoch niet misbruikte Cadeaukaart kan de Gebruiker Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. verzoeken het Saldo
op een nieuwe Cadeaukaart te plaatsen, zulks na aftrek van € 10,00 administratiekosten. Voor zover het Saldo op Cadeaukaart niet
toereikend is, zal geen vervanging plaatsvinden. De beschadigde Cadeaukaart dient door Gebruiker in een gesloten enveloppe,
vergezeld van de volledige NAW gegevens, e-mailadres en mobiele nummer aan Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. te worden
toegestuurd: Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V., Ambachtsweg 6, 1474HW Oosthuizen. Onvolledige aanvragen worden niet
beantwoord of in behandeling genomen.


4. In het geval van een beschadigde magneetstrip kan Cadeaukaart nog steeds worden verzilverd. Deelnemer zal de kaart dan innemen
en, na het controleren van het saldo, een afbeelding van de achterkant van de kaart en het af te schrijven bedrag zal opsturen
naar [email protected]. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. zal Deelnemer dan handmatig de verzilverde waarde minus
commissie uitkeren.


5. In het geval van overmacht heeft Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. het recht om de koop van de Cadeaukaart te ontbinden dan wel
om het gebruik van de Cadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding door Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V.
aan de betreffende Gebruiker.


6. In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking
van een van voornoemde handelingen in relatie tot Cadeaukaart, heeft Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. het recht om de koop van
de Cadeaukaart te ontbinden dan wel om de uitvoering van het product op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding.

Artikel 6 - Rechten en verplichtingen Sauna & Wellness Cadeaukaart

1. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. heeft het recht, edoch nimmer de verplichting, uitgezonderd het bepaalde in lid 3, op elk gewenst
moment het Saldo op Cadeaukaart terug te voldoen aan de Gebruiker.


2. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. behoudt zich het recht voor om het gebruik van Cadeaukaart uit te sluiten van gebruik in
combinaties met acties van de Deelnemers en Wederverkopers.


3. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. is gerechtigd – binnen redelijke grenzen – de aard, inhoud en beschikbaarheid van Cadeaukaart op
elk gewenst moment aan te passen, te beperken, uit te breiden dan wel buiten dienst te stellen. Voor zover Sauna & Wellness
Cadeaukaart B.V. Cadeaukaart buiten dienst stelt, zal zij het niet vervallen Saldo op Cadeaukaart binnen een redelijke termijn aan de
Gebruiker restitueren.


4. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. verstrekt maandelijks per Deelnemer een overzicht van de ingenomen kaarten bij die Deelnemer
in de voorafgaande maand. Binnen 10 werkdagen na versturen van dit overzicht wordt de ingenomen kaartwaarde minus commissie
door Stichting uitbetaald aan Deelnemer.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid Sauna & Wellness Cadeaukaart

1. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. is geen partij bij de koopovereenkomst tussen Gebruiker en Deelnemer bij de aanschaf van
Producten. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. is niet verantwoordelijk voor de aankopen van Producten die door de Gebruiker met
Cadeaukaart bij Deelnemers worden gedaan. Hiervoor wordt verwezen naar de voorwaarden van de desbetreffende Deelnemer.


2. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. streeft naar de best mogelijke dienstverlening aan de Gebruiker en zal zich in verband met dit
streven zo veel als redelijkerwijs mogelijk inspannen om de Gebruiker steeds ongestoord te kunnen laten beschikken over het Saldo
en/of het Tegoed. Niettemin garandeert Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. niet dat de Gebruiker steeds zonder enige onderbreking
over het Saldo en/of het Tegoed kan beschikken, onder meer vanwege de afhankelijkheid van externe factoren en (al dan niet aan
Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. gelieerde) partijen, waaronder technische- en telecommunicatiefactoren en derde partijen. Voor
zover een van deze factoren en/of partijen Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. beletten haar verplichtingen na te komen, is zij daarvoor
nimmer aansprakelijk te stellen.


3. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade van Gebruiker door gebruik van Cadeaukaart, waaronder
mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of overige (directe- of indirecte) schade, tenzij deze schade wordt
veroorzaakt door grove schuld of opzet van Sauna & Wellness Cadeaukaart. In aanvulling op het voorgaande is Sauna & Wellness
Cadeaukaart B.V. onder geen beding aansprakelijk te stellen voor zover de Gebruiker het bepaalde in deze algemene voorwaarden niet
naleeft dan wel de instructies niet naleeft.


4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid en voor zover op grond van dwingendrechtelijke voorschriften Sauna & Wellness
Cadeaukaart B.V. op enigerlei wijze toch aansprakelijk mocht zijn, zal de aansprakelijkheid niet verder reiken per gebeurtenis uit
welke hoofde dan ook (waarbij een samenhangende gebeurtenis als één gebeurtenis geldt), dan het bedrag van het hoogste Saldo op
Cadeaukaart, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit en in ieder geval nooit meer dan de hiertoe door Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V.
afgesloten verzekering uitkering aan Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. doet.


5. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de acceptatie van Cadeaukaart door de Deelnemer.
Voor zover de Deelnemer Cadeaukaart weigert te accepteren, kan de Gebruiker hiertoe niettemin een klacht indienen bij
Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. overeenkomstig artikel 8.


6. Sauna & Wellness Cadeaukaart B.V. is voorts onder geen beding aansprakelijk te stellen indien zij – op grond van overmacht – niet in
staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 8 - Herroepingsrecht

Bij producten:
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen
zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot
opgave van zijn reden(en) verplichten.
De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de
vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen
derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op
duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem
aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door
hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over
herroepingsrecht:
Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping
niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit
artikel vastgestelde bedenktijd.
Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de
ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft
ontvangen.

 

Artikel 8.1 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of
gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat
de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het
product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de
overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8.2 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor
herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug,
of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af
te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is
verstreken.
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en
conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de
consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor
terugzending niet te dragen.
Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of
elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is
de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is
nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor
verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het
modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming
tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud,
indien:
hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het
einde van de bedenktijd;
hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 8.3 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze
melding onverwijld een ontvangstbevestiging.


De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht
voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot
de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een
andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer
de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 8.4 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk
bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed
heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij
producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of
de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder
verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van
uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is
voorzien;
Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van
een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en
waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan
plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen
invloed heeft;
Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 9 - Klachten

Gebruikers met klachten met betrekking tot de Cadeaukaart worden verwezen naar de klantenservice van Sauna & Wellness Cadeaukaart.
Zie de contact pagina op deze website.

Artikel 10 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.


2. Uitsluitend de rechter in het Arrondissement Amsterdam is in eerste aanleg bevoegd van geschillen tussen Sauna & Wellness
Cadeaukaart B.V. en de Gebruiker kennis te nemen

Download als pdf

Te besteden bij de 210+ mooiste sauna’s, thermen & wellness resorts van Nederland

Alle locaties bekijken